Historie

De schaakvereniging Voorschoten werd heropgericht op 14 december 1945. Al lange tijd voor de oorlog bestond er in Voorschoten een schaakvereniging. Deze werd opgericht op 21 september 1915 met 13 leden. Maar ook geruime tijd daarvoor zou er in verenigingsverband zijn geschaakt. De vereniging werd helaas in de oorlog opgeheven.

De heroprichting

Erelid Geert Sluiter was nog in het bezit van de volgende advertentie:

Deze advertentie was de eerste stap tot de heroprichting van de Voorschotense schaakvereniging. Van overlevering weten we dat er in het begin van de twintiger jaren in onze gemeente tegen andere verenigingen werd geschaakt. Niet met een tiental, maar met een beperkter aantal spelers.

Behoudens dat de schaakvereniging werd opgericht onder auspiciŽn van "het Nut van het Algemeen", kwam over de eerste jaren na de oprichting weinig naar voren. Ten tijde van het 35-jarig bestaan van de vereniging in 1980 schreef Sluiter een bloemlezing over deze periode, waarin hij een vrij volledig beeld geeft over deze 35 jaren. Vermeld wordt bijvoorbeeld, hoe de verwarming toen was (zittend om een kachel met winterjas aan werd er geschaakt), verder onder meer hoe het vervoer toen was geregeld en de steeds gebrekkige huisvesting. De bloemlezing is eventueel op te vragen bij het bestuur.

Marcus Driessen dook in 1995/1996 in de notulen, jaarverslagen etc. om een beeld te krijgen over de historie van de club. Een volledig en meer gedetailleerd verslag kunt u lezen in het februarinummer van Man & Paard 1996. Hieruit kwam naar voren dat de Simultaan-seance heeft geleid tot de (her)oprichting van de schaakvereniging, waarvan de heer van der Nat toen voorzitter werd. Hij trad af in januari 1947, met gelijktijdige benoeming tot erelid. Als zijn opvolger werd de heer van Os toen gekozen tot voorzitter.

Op de ledenvergadering van 7 september 1954 treedt de heer van Os als voorzitter af. De aftredende voorzitter deelt de vergadering mede, dat hij de heer Sluiter het meest geschikt acht hem op te volgen, gezien de ijver en ambitie, die de laatstgenoemde reeds jaren heeft ontplooid. Sluiter werd in die vergadering als zodanig benoemd.
In de daarop volgende periode ondernam het bestuur tal van activiteiten, vooral voor Voorschotense schakers, geen lid zijnde van de vereniging.
De vereniging maakte een goede tijd door. Het ledental steeg gestaag en bereikte in 1965 een aantal van 53, allen zijnde seniorlid.
Sluiter trad in 1966 als voorzitter af, mede in verband met zijn benoeming tot secretaris van de Leidse Bond. Hij werd opgevolgd door de heer van der Hilst. Belangrijke en interessante gebeurtenissen waren onder meer de volgende:
In 1970 werd de vereniging, bij het 25-jarig bestaan, een levensgroot schaakspel aangeboden door de gemeente, hetgeen in ontvangst werd genomen door dr. Max Euwe.
In 1971 deelde de toenmalige voorzitter, de heer Dalmijn, het voorstel elkaar te tutoyeren onder het motto "we hebben onze voornaam toch niet voor niets".
In 1977 werd de overgang naar het Keizersysteem ingevoerd. In dat jaar verscheen ook het eerste nummer van Man & Paard.
In 1977 startte de toenmalige voorzitter Aart Huizer een jeugdafdeling. Willem van der Linden onderneemt actie met een groot aantal jeugdschakers in het clubhuis van de voetbalvereniging Voorschoten. Louis Nicolai zet de actie voort in een lokaal van het Vlietlandcollege. Onze eerste achttal-speler Marcus Driessen leidt vervolgens het jeugdschaak in Voorschoten. Hij zet zich hier volledig voor in, neemt contact op met de diverse scholen. Met behulp van andere leden van de vereniging en met behulp van ouders van jeugdige schakers bereikt Marcus grote successen op landelijk niveau. Onder meer onze huidige clubkampioen Peter Wilschut is uit deze jeugdactiviteiten voortgekomen.

In de jaarvergadering van 1980 stelt voorzitter Aart Huizer voor Geert Sluiter te benoemen tot erelid. Hij voert hierbij aan, dat Sluiter het oudst zittende lid is (hij was een van de oprichters in 1945), hij is het oudste lid in jaren (geboren in 1919) en hij was gedurende 12 jaren voorzitter.
Tien jaar later, in 1990, wordt Bas Maat voorgedragen voor het erelidmaatschap. Hij is reeds lid vanaf 1952. Vele jaren gaf hij schaakles op scholen aan jeugdige schakers en maakte zich hiermee zeer verdienstelijk voor de vereniging.
Weer tien jaar later was Rijk Verstraten 50 jaar lid. Hij was niet alleen een goed en trouw lid, maar ook was hij verscheidene jaren secretaris van onze club. Bovendien was hij 10 jaar secretaris van de Leidse Schaakbond. Gezien al deze verdiensten voldoende om ook hem te benoemen tot erelid.

De Voorschotense schaakclub blijft actief in het Voorschotense verenigingsleven. In de gids van de Voorschotense Koniginnevereniging zal men de naam nimmer missen.

De Rapidkampioenschappen van de Leidse Schaakbond worden al jaren door onze vereniging georganiseerd. Hiervoor is uit de gehele Leidse regio steeds ruime belangstelling. Met opoffering van eigen vrije tijd treedt onze secretaris Gert Both hierbij al vele jaren als wedstrijdleider op.

Tenslotte zij vermeld, dat Piet Wilschut in oktober 2000, ten tijde dat hij voorzitter was van de vereniging, het initiatief nam om ook op een doordeweekse middag te gaan schaken. Gezien de belangstelling was dit een gouden greep. Hoewel niet leeftijdsgebonden zijn het in hoofdzaak 60-plussers die hieraan deelnemen. Er wordt ook in competitieverband gespeeld, maar de gezelligheidheid is hoofdzaak. 10 a 12 man nemen hieraan deel. Er mag tijdens het schaken ook gepraat worden. Plaats van gebeuren is het clubhuis "de Boschbloem" op maandagmiddag. De dagelijkse leiding is in handen van Hans Wolthuis.

Met dank aan Geert Sluiter.