Privacystatement van de sv Voorschoten

1. Introductie
De Schaakvereniging Voorschoten (verder te noemen: de "Vereniging") is de beheerder van de website www.svvoorschoten.nl en brengt enige malen per jaar het clubblad Man en Paard uit. De verantwoordelijke partij voor beide media is de Vereniging. Voor een goede vervulling van haar taken verzamelt de Vereniging persoonsgegevens en publiceert in voorkomende gevallen afbeeldingen van haar leden op genoemde media. Op welke wijze de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en deze vervolgens gebruikt, wordt hierna uiteengezet.

De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens en afbeeldingen van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat de leden deze zelf hebben ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar hebben gemaakt. Veelal betreft het hier identiteits- en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
De Vereniging verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Afbeeldingen van de leden kunnen worden gebruikt op de website en in Man en Paard.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Persoonsgegevens worden verstrekt aan, dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond en de landelijke bond ("KNSB").
Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB.

Geen commercieel gebruik
De Vereniging zal de persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het mededelen van de persoonsgegevens garanderen de leden dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan bij het doorgeven van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor die gegevens zijn verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving dat vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De Vereniging neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites
De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Vereniging raadt aan om in voorkomende gevallen het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van de Vereniging kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor die advertenties. De Vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Uw privacyrechten
Elk lid heeft recht op inzage in zijn of haar persoonsgegevens en het recht te verzoeken om correctie, beperking of verwijdering daarvan. Tevens kan elk lid te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van die gegevens en een eerder gegeven toestemming daartoe intrekken.
Verzoeken en/of vragen met betrekking tot privacygerelateerde zaken kunnen worden gestuurd naar het secretariaat van de Vereniging. Dit verstrekt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
Tevens is elk lid gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van zijn of haar gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid
Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid-statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

9. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid-statement en/of de verwerking van uw persoonsgegevens kan men zich richten tot de secretaris van de Vereniging.